Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Gebruiker
De vennootschap onder firma met de handelsnamen Homemade en Mevrouw Kortekaas die in haar hoedanigheid als opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst met Opdrachtgever. Trouwen in Eigen Tuin is een label.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Gebruiker 
een overeenkomst heeft gesloten om producten en/of diensten televeren.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker terzake één of meer door Gebruiker te verlenen diensten tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs. Alle afspraken tussen Gebruiker en Opdrachtgever in verband met de te leveren producten en diensten, inclusief deze algemene voorwaarden.

Opdrachtbevestiging
De schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van Gebruiker.

Algemene Voorwaarden Mevrouw Kortekaas:
Een selectie uit de Algemene Voorwaarden met daarin de belangrijkste voorwaarden voor bestellingen via de webshop van Gebruiker.

Annulering
De in schriftelijke vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Gebruiker gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Contant
Een betaling binnen zeven (7) dagen na factuurdatum van de goederen en/of het voleinden der transactie.

Consumentenkoop
Onder consumentenkoop wordt verstaan, de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, een natuurlijk persoon, die niethandelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Transport
Vervoer van in de webshop van Gebruiker bestelde goederen.

Webshop
De online winkel en bezorgservice die Gebruiker exploiteert onder de handelsnaam Mevrouw Kortekaas.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker prevaleren.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Indien Gebruiker met Opdrachtgever meerdere malen overeenkomsten sluit met Gebruiker, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij hiervan schriftelijk in de Overeenkomst wordt afgeweken.
 6. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever niet voorziet, is de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, van toepassing.
 7. Gebruiker is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden voor zover het gaat om redelijke wijzigingen. Opdrachtgever is aan deze wijzigingen gebonden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, die door Gebruiker zijn gedaan zijn vrijblijvend en zullen voor een termijn van veertien (14) dagen gelden, tenzij anders in de offerte opgenomen. Wijzigingen van het aanbod zullen door Gebruiker conform artikel 6: 219 lid 2 BW onverwijld aan Opdrachtgever worden gemeld.
 2. In geval van een wijziging van het aanbod na aanvaarding van Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan zijn opdracht gebonden, zolang Gebruiker deze niet heeft afgewezen.
 3. Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders c.q. opdrachten, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
 4. Overeenkomsten waarbij Gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
  1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst;
  2. na en voor zover Gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen eenentwintig (21) dagen na verzenddatum, doch uiterlijk veertien (14) dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door Opdrachtgever getekend aan Gebruiker is geretourneerd; of
  3. door aanvang van de werkzaamheden.
 5. Indien Opdrachtgever Gebruiker een mondelinge opdracht geeft, is er ook sprake van een bindende overeenkomst waaraan Opdrachtgever gebonden is. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen veertien ( 14) dagen na factuurdatum.
 6. De in de vorige leden genoemde termijnen zijn fataal.
 7. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in de offerte is aangeboden, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet op basis van deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker schriftelijk anders aangeeft. 
 8. Indien Opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. In dat geval zijn Opdrachtgever en deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gebruiker een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde persoon, dan wel indien van toepassing een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Gebruiker verstrekken.
 10. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's, exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen in de webshop van Mevrouw Kortekaas zijn inclusief BTW.
 11. Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.
 12. Tenzij anders is vermeld, zijn de door Gebruiker geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst.
 13. In geval van verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren is Gebruiker gerechtigd om, te hare keuze, hetzij een evenredige verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, (voor zover die niet is uitgevoerd), zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, met dien verstande dat Opdrachtgever die in hoedanigheid van consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door Gebruiker bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.
 14. De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom.
 15. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 16. Alle in een offerte of Opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, menusuggesties, gerechten, hapjesvoorstellen, afbeeldingen, tekeningen, ideeën, foto’s en gegevens dienen uitsluitend voor gebruik in het kader van de te verstrekken of 
  verstrekte opdracht en zijn eigendom van Gebruiker en mogen 
  door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch 
  aan enigerlei derde worden verstrekt.
 17. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Gebruiker de door Gebruiker verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, te overhandigen, noch aan te wenden voor het vervaardigen van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten.
 18. Het gestelde in het hierboven genoemde lid is ook van toepassing op de algemene voorwaarden van Gebruiker alsmede van toepassing op het fotomateriaal gebruikt, afkomstig van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn of de website www.homemadefood.nl, www.mevrouwkortekaas.nl of www.trouwenineigentuin.nl.
 19. De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Gebruiker niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
 20. De in het vorige lid genoemden documenten en bescheiden blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voormelde documenten en bescheiden terug te vorderen.
 21. Bij het aangaan van de Overeenkomst, geeft Gebruiker toestemming aan Opdrachtgever om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden. Hierbij is te verstaan het gebruik van foto’s door Opdrachtgever op haar website, blog, social media pagina’s en/of voor promotiemateriaal in de vorm van flyers, banners en overig drukwerk.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW (9% en/of 21% BTW). In de webshop zijn de prijzen inclusief BTW vermeld.
 2. Het staat Homemade vrij de overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de Overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Homemade beïnvloeden.
 3. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, 
  is Gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. De prijzen in de offerte respectievelijk Overeenkomst van de Gebruiker, zijn op basis van voorcalculatie van de 
  opdracht. Gebruiker zal Opdrachtgever onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht respectievelijk de Overeenkomst de definitieve prijs van de Overeenkomst in rekening brengen, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank). Het eventueel betaalde voorschot respectievelijk aanbetaling zal art 14 plaatsvinden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
 2. Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst het vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat Opdrachtgever zorg zal dragen dat de vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, welke nodig zijn voor het werk, voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst verleend zijn.
 5. Een bestelling via de webshop is pas definitief na aanbetaling van de volledige koopprijs.
 6. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdig aanvoeren of niet tijdige uitvoeren daarvan.
 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Gebruiker onjuiste en/of onvolledige is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren die in de verantwoordelijkheidssfeer van Opdrachtgever liggen, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en kosten van Gebruiker te vergoeden.
 9. Indien Gebruiker, dan wel de door haar ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomstwerkzaamheden dienen te verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de voor het correct uitvoeren van de opdracht de gewenste faciliteiten aanwezig zijn. Hiervoor worden aan Gebruiker geen kosten in rekening gebracht.
 10. De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever verbindt zich eraan zelf tijdig zorg te dragen dat de werkzaamheden, inventaris en goederen die belangrijk zijn voor een goede taakvervulling van Gebruiker, maar die niet tot de opdracht van Gebruiker behoren, naar de eis van de opdracht zijn verricht, dan wel tijdig zijn opgesteld of afgeleverd zodat de werkzaamheden van Gebruiker geen vertraging ondervinden.
 12. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegang tot de ruimten waar Gebruiker geacht wordt de Overeenkomst uit te voeren onbelemmerd toegankelijk is en dat Gebruiker het werk ter plaatse goede en ongestoorde kan uitvoeren.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Dit artikel is niet van toepassing op bestellingen via de webshop van Mevrouw Kortekaas.
 2. Alle wijzigingen in de opdracht worden wanneer deze voor Gebruiker meerdere kosten zijn ontstaan, als meerwerk beschouwd. Werkzaamheden waaruit minder kosten ontstaan, worden als minderwerk beschouwd.
 3. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan, volgens de bij de aanvang gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Gebruiker daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen door Opdrachtgever te worden ondertekend en binnen veertien (14) dagen na dagtekening te worden geretourneerd, doch uiterlijk honderdtwintig (120) uur voor aanvang van de werkzaamheden.
 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen voor wijzigingen in de overeenkomst die binnen tien (10) dagen voorafgaande aan de ontvangst door Opdrachtgever worden doorgegeven. Deze wijzigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld.
 6. Opdrachtgever mag tot tien (10) dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Gebruiker het definitieve aantal gasten doorgegeven met max afwijking 10 % naar beneden. Doorgegeven aantal is bindend aan de eindfactuur.
 7. Wijziging en/of een gecorrigeerde aantal gasten naar minder dan 50% van het oorspronkelijke opgegeven aantal gasten, zullen door Gebruiker worden gezien als een gedeeltelijke annulering en zullen conform hetgeen gesteld in artikel 12 van deze voorwaarden worden verrekend. Gebruiker zal in dat geval een creditering hanteren zoals vermeld van de offerte, opdrachtbevestiging en/of de voorwaarden. Deze regeling is ook van toepassing op assortimentswijzigingen door Opdrachtgever voor de 
  dag van uitvoering.
 8. Wanneer blijkt, dat Gebruiker voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is Gebruiker gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale gestelde condities, zijnde de afgesproken prijs per gast zoals overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging, vermeerderd met de extra kosten die Gebruiker dient te maken.

Artikel 7 Levering

 1. Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar Gebruiker de Overeenkomst zal uitvoeren, tenzij andersovereengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te treffen voor een snelle lossing van de goederen.
 4. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door Opdrachtgever. Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot de in ontvangstneming van de goederen dan is Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en/of op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.
 5. Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Indien niet tijdig wordt geleverd is opdrachtgever verplicht gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een termijn voor nakoming te geven.
 6. Gebruiker is gerechtigd het gekochte in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is ook gedeeltelijke facturering toegestaan.
 7. Voor bijzondere voorwaarden in het kader van de levering van goederen besteld in de webshop geldt het bepaalde in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 Zichttermijn /Herroeping

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Opdrachtgever het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.
 2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien Opdrachtgever na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 3. Opdrachtgever is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gebruiker. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien de zaken bij Opdrachtgever gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan Opdrachtgever wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijkkarakter hebben in de zin van artikel 6:230p sub f nummer 1 BW;
 • goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen in de zin van artikel 6:230p sub f nummers 2 en 3 BW, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen hapjes, taart, gebakken koeken, e.d.;
 • de dienst ‘catering’ indien Opdrachtgever Gebruiker voor een bepaalde periode opdracht heeft gegeven de catering te verzorgen in de zin van artikel 6:230p sub e BW.
 1. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de Opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. Het modelformulier voor herroeping en ontbinding kan worden gedownload via 
  https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf

Artikel 9 Ter beschikkingstelling van een medewerker/ door Opdrachtgever

 1. In het geval dat Gebruiker derden (medewerkers) dient in te huren voor de uitvoering van de Overeenkomst zullen deze medewerkers de opdrachten van Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van Opdrachtgever uitvoeren.
 2. De door Opdrachtgever gegeven opdracht(en) en instructie(s) zullen alleen kunnen worden opgevolgd wanneer deze tijdig aan deze medewerkers zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Gebruiker worden verhaald.
 4. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade, veroorzaakt door deze werknemers aan Opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijkuitgesloten.
 5. Indien Gebruiker toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker voor die aansprakelijkheid. Tevens is Opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 6. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Gebruiker.

Artikel 10 Reclames

 1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Gebruiker behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Gebruiker te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na de constatering Gebruiker eveneens schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. Bij bederfelijke zaken dient opdrachtgever bij ontvangst te reclameren.
 2. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Gebruiker juist zijn, zal Gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “aansprakelijkheid” bepaalde.
 4. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Opdrachtgever het door Gebruiker aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 6. Na het verstrijken van in het voorgaande lid gemelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker ter beschikking gestelde en/of geleverde non-food (zijnde niet consumptie) goederen, zoals serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed etc. blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achterblijven moeten deze door Opdrachtgever ongefrankeerd aan Gebruiker geretourneerd worden.
 2. Eigendom van alle door Gebruiker aan Opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Gebruiker zolang Opdrachtgever de vorderingen van Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever de vorderingen van wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 3. Schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Gebruiker tegen kostprijs worden vergoed.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen bij Opdrachtgever op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Voor het geval dat Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij het accepteren van de offerte en aangaan van de overeenkomst onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker ofdoor deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij Gebruiker.
 8. Alle werken van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend schema’s, modellen, sjablonen, formulieren, informatiebladen, eBooks en readers, waarvan Gebruiker rechthebbende is, zal Gebruiker rechthebbende blijven.
 9. Indien Gebruiker een werk ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, vertrekt Gebruiker daarmee een licentie aan Opdrachtgever, voor persoonlijk gebruik.
 10. Het is Gebruiker toegestaan om tijdens de catering conform de Overeenkomst door hemzelf of Opdrachtgever genomen foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend voor eigen blogs, eigen social media kanalen en portfolio. Dit geldt ook indien Opdrachtgever herkenbaar op een dergelijke foto is afgebeeld. Indien een foto van Opdrachtgever wordt gebruikt, dan zal Gebruiker de foto slechts met eventuele naamsvermelding gebruiken, zonder het werk drastisch te wijzigen

Artikel 12 Annulering

 1. Hetgeen bepaald in dit artikel is niet van toepassing op bestellingen via de webshop. Hiervoor geldt artikel 8. Bij retournering van in de webshop bestelde goederen na de herroepingstermijn wordt hetgeen door Opdrachtgever aan Gebruiker is betaald niet geretourneerd.
 2. Indien een aan Gebruiker gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Gebruiker te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of hetgeannuleerde gedeelte daarvan:
  • bij annulering meer dan vier (4) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door Gebruiker zou moeten worden geleverd is Opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan Gebruiker te betalen.
  • bij annulering meer dan twee (2) maanden voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden vijftien procent (15%) van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
  • bij annulering meer dan één (1) maand voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden vijfendertig procent (35%) van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
  • bij annulering meer dan tien (10) dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden zestig procent (60%) van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
  • bij annulering meer dan zeven (7) dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden vijfentachtig procent (85%) van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
  • bij annulering minder dan vier (4) dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden honderd procent (100%) van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
 3. Voor de berekening van de schadeloosstelling gaat Gebruiker uit van de dag, waarop de schriftelijke annulering Gebruiker heeftbereikt.
 4. Annulering van een aan Gebruiker verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk.
 5. Indien er sprake is van een weddingplanner en de Overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dient Opdrachtgever zowel Gebruiker als de weddingplanner schriftelijk hiervan te berichten.
 6. Het door Opdrachtgever aan Gebruiker opgegeven aantal personen, waarop de Overeenkomst betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze niet een marge van maximaal tien procent (10%) van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat.
 7. Tot tien (10) dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst kan Opdrachtgever het definitieve aantal gasten doorgegeven met max afwijking 10 % naar beneden. Doorgegeven aantal is bindend aan de eindfactuur.
 8. In alle gevallen van annulering is Opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende Overeenkomst, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van Gebruikerleiden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker kennis heeft genomen van omstandigheden waardoor zij goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.
  • er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen.
 2. De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt of indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheiduitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Betaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. Opdrachtgever is verplicht vijfenzeventig procent (75%) van de overeengekomen totaalprijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de Overeenkomst te betalen.
 3. Tien (10) werkdagen voor uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtgever vijfenzeventig procent (75%) te hebben aanbetaald. De resterende vijfentwintig procent (25%) wordt na afloop van de datum zoals gemeld in de Overeenkomst in rekening gebracht.
 4. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Gebruiker het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere 
  uitvoering van de opdracht  te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en is het geen gesteld in artikel 12 overeenkomstig toepassing.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling  met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Gebruiker over het uitstaande bedrag 
  een rente per kalendermaand verschuldigd van tien procent (10 %).
  Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maandgerekend.
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel  van Gebruiker  aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd 
  van Opdrachtgever een zekerheidstelling in de vorm van aanbetaling, bankgarantie of borg te verlangen.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
 8. Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever naar aanleiding van door 
  Opdrachtgever gedane reclames, dan wel  uit anderen  hoofde,  geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.
 9. Betaling dient te geschieden bruto, contant, elektronisch en zonder korting.
 10. Indien het transacties betreft waarvan de overeengekomen som een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,-) te boven gaat moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tenminste vijfenzeventig procent (75%) voor aanvang van de opdracht en het resterende deel binnen zeven (7) dagen na factuurdatum en/of voleinding der transactie worden betaald.
 11. Indien het in het vorige lid genoemde percentage niet bij aanvang van de opdracht is betaald, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.
 12. Opdrachtgever is gehouden bij boekingen van (speciale) arrangementen die Gebruiker aanbiedt 100% aan te betalen. Dit bedragdient binnen zeven (7) dagen na factuurdatum over gemaakt te zijn naar Gebruiker, tenzij anders vermeld in de offerte.
 13. In het geval de Opdrachtgever in het buitenland gevestigd is, dan wel via een Nederlandse tussenpersoon, Weddingplanner ofanderszins vanuit het buitenland met Gebruiker een overeenkomst sluit dient Opdrachtgever het volledige verschuldigde bedrag binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te voldoen. Bij gebreke van een tijdige betaling behoud Gebruiker zich het recht voor de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en is het geen gesteld in artikel 12 overeenkomstig toepassing.
 14. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 15. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van zeven (7) dagen na factuurdatum te voldoen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van tien procent (10%) per maand ofgedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 16. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 17. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 15 Incassokosten

 1. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van Opdrachtgever waarbij debuitengerechtelijke kosten 10% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) en onverminderd de BTW.
 2. Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Natuurrampen, ziekten e.d. worden geacht voor rekening van Opdrachtgever te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan wel waarbij Gebruiker gedwongen wordt iets te doen of na te laten waar Gebruiker ten aanzien van haar gemoedsrust niet aan kan voldoen. Hieronder vallen ook vertragingen als gevolg van ernstige verkeeropstoppingen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Gebruiker tot levering voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Een gedane aanbetaling zal niet worden terugbetaald.
 6. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als zijnde een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van 
  opzet of grove schuld van Gebruiker.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtgever wordt ten allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Gebruiker tot stand is gekomen. Gebruiker aanvaard geen aansprakelijkheid voor de tijdens de gebruiksperiode door Gebruiker of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden.
 5. Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. 
  Zo nodig treedt Gebruiker hiervoor in overleg met gebouwbeheerder. Indien er sprake is van partijen in een privésituatie, dan is Gebruiker verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening.
 6. Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.
 7. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of indichtingsmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van Opdrachtgever, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Gebruiker en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door Opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan.
 9. Gebruiker werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.
 10. Binnen de warenwet worden aan Gebruiker stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door Gebruiker zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door Gebruiker gegarandeerd.
 11. Gebruiker kan op verzoek allergeen-arme diëten verzorgen. Gebruiker kan echter niet garanderen dat een allergeen-vrij dieet ookvoor 100% allergenen vrij is vanwege de complexiteit van de keuken en de kans op kruisbesmettingen.
 12. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade tijdens welke uitvoering van de overeenkomst ontstaan is, indien deze schade krachtens de overeenkomst of de wet aan haar te wijten valt, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Gebruiker niet in staat was, in verband met de aard van het werk, de schadelijke gevolgen met passende maatregelen te voorkomen, behoorde te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 13. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 15. Indien Opdrachtgever als onderdeel van het evenement een risicovolle sport wenst uit te oefenen, dan dient Opdrachtgever hiertoe zelf een overeenkomst af te sluiten met een organisatiebureau. Gebruiker wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
 16. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte inwerking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 17. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
 18. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
 19. Gebruiker is nimmer hoofdelijk aansprakelijk voor handelingen van haar personeel, zijnde respectievelijk freelance (ZZP) medewerkers.
 20. Gebruiker streeft ernaar zo volledig mogelijke informatie over de ingrediënten van hapjes te geven. De informatie over de allergenen per hapje is gebaseerd op de standaard-productsamenstelling. Wijzigingen van een productsamenstelling zal mogelijk wijzigingen in de allergenen samenstelling veroorzaken. Gebruiker bereidt haar gerechten met grootste zorg, maar kan niet garanderen dat er geen kruisbesmetting plaats vindt. De gegevens zijn afkomstig uit de door de leverancier van Gebruiker verstrekte informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar leveranciers opgegeven gegevens of informatie afkomstig van de andere externe bronnen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ten gevolge van het gebruik van haar producten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienstverlening daaronder begrepen het gebruik door degenen met wie Opdrachtgever de maaltijd deelt. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer Opdrachtgever. Ook als Opdrachtgever Gebruiker daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld . Gebruiker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
 21. Voor bijzondere voorwaarden in het kader van de levering van goederen besteld in de webshop geldt het bepaalde in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 Risico-overgang

1.   Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of vaneen door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19 Transport: levering en aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover Gebruiker het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever aan Gebruiker is verstrekt, door Gebruiker bepaald.
 2. Bestellingen in de webshop van Gebruiker worden door Opdrachtgever vervoert en geleverd bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle 
  lossing van de goederen. Opdrachtgever dient voor ontvangst van de goederen te tekenen.
 3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door Opdrachtgever. De door Gebruiker geleverde goederen betreffen bederfelijke waren. Gebruiker staat niet in voor de kwaliteit van de goederen indien na aflevering meer dan 24 uur zijn verstreken alvorens de goederen door Opdrachtgever worden gebruikt.  
 4. Indien Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen met betrekking tot de in ontvangstneming van de goederen, is Gebruikergerechtigd deze 
  goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Gebruiker voldaan heeft aan de ophaar rustende (leverings)verplichtingen. Indien Opdrachtgever geen maatregelen heeft genomen voor ontvangst van bestellingen via de webshop en de bestelling ook niet bij de buren kan worden afgegeven, levert Gebruiker de goederen af bij de voedselbank ter voorkoming van verspilling en heeft zij op die wijze aan haar leveringsverplichting voldaan.
 5. Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Indien niet tijdig wordt geleverd is opdrachtgever verplicht gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een termijn voor nakoming te geven.
 6. Gebruiker is gerechtigd het gekochte in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is ook gedeeltelijke facturering toegestaan.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, meer in het bijzonder het gefactureerde bedrag voor de zaken of goederen waar Gebruiker in de gegeven omstandigheden voor wordt aangesproken.
 8. De transport- en handelingskosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Schade aan zaken of goederen doordat deze door toedoen of nalaten van Opdrachtgever niet op de overeengekomen plaats of tijd door Gebruiker geleverd konden worden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Gebruiker is als vervoerder niet aansprakelijk voor:
  • schade boven de CMR- of AVC-limiet (internationaal circa € 9,50 per kilo en binnenlands € 3,40 per kilo); 
  • Schade die het gevolg is van overmacht, bijzondere risico’s, laden en lossen door Opdrachtgever of Gebruiker, onjuiste informatie van Opdrachtgever of Gebruiker; een gebrek van de goederen zelf. 
 11. Onder bijzondere risico’s als bedoeld in het vorige lid vallen:
  • Schade ten gevolge van een bijzonder vervoersmiddel in opdracht van Opdrachtgever;
  • Schade ten gevolge van een slechte verpakking;
  • Schade door laden, stuwen of lossen als dit is gedaan door Gebruiker of Opdrachtgever;
  • Schade ten gevolge van de aard van de zaak;
  • Schade ten gevolge van weersomstandigheden;
  • Schade ten gevolge van onjuiste opgave van gegevens door Opdrachtgever of Gebruiker;
  • Vervoer van een levend dier.
 12. Indien Gebruiker op enig moment het transport laat uitvoeren door een derden gelden de exoneraties als bedoeld in de leden 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden onverkort voor deze derde partij. Indien en voor zover schade ten gevolge van hetgeen in de leden 10 en 11 is bepaald niet voor rekening van (Gebruiker als) vervoerder komen maar voor Gebruiker geldt hetgeen is bepaald in lid 7 en 13.
 13. Gebruiker is onder geen beding aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen het verstrekken van onjuiste informatie, het niet meewerken aan tijdige levering, het al dan niet opzettelijk beschadigen van zaken door Opdrachtgever, het vervoer van goederen indien dit door Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Artikel 20 Gegevensbeheer

 1. Indien Opdrachtgever een bestelling plaatst in de webshop van Gebruiker dan worden de N.A.W. gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gebruiker.

 2. Gebruiker houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal geen gegevens van Opdrachtgever aan derdenverstrekken, noch gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Opdrachtgever kan te allen tijde vragen om inzage in de informatie die Gebruiker van Opdrachtgever tot haar beschikking heeft en kan tevens te allen tijde verzoeken om deze gegevens te verwijderen. Gebruiker zal aan deze verzoeken gehoor geven. Een verzoek tot verwijdering van gegevens kan slechts worden gehonoreerd indien deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht.

 3. Gebruiker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever.

 4. Gebruiker maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe Opdrachtgever zichzelf vandeze lijst kan verwijderen.

Artikel 21 Verbod op doorverkoop

Behoudens schriftelijke toestemming van Gebruiker, is het Opdrachtgever niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden

Artikel 22 Alcoholhoudende producten

Voor alcoholhoudende producten  geldt  een wettelijke legitimatieplicht. Bij een bestelling dient de Opdrachtgever waarheidsgetrouw zijn of haar geboortedatum door te geven.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23 Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of  verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Deponering van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag en zijn steeds te raadplegen op onze internetsite.

Contact

Ons bereiken doet u zo

Homemade Catering kijkt met u mee naar de mogelijkheden voor uw event. Neem contact op voor een offerte op maat. 

info@homemadefood.nl

0252 42 77 05

Meer en Duin 202

2163 HD Lisse

© 2022 Homemade Catering

Privacy statement